Descrierea proiectului „Creșterea eficienței energetice la AVICARVIL SRL prin utilizarea echipamentelor de cogenerare”

Numele PROIECTULUI: Creșterea eficienței energetice la AVICARVIL S.R.L. prin utilizarea echipamentelor de cogenerare

Denumirea BENEFICIARULUI: AVICARVIL SRL

Valoarea proiectului: 6.036.258,34 lei inclusiv TVA, din care valoarea finanțării nerambursabile din FEDR REACT EU este de 2.983.779,89 lei

Context

Proiectul propus are loc în contextul promovării investițiilor în sectorul de energie curată și eficiență energetică în vederea asigurării contribuției la obiectivele Strategiei Europa 2020 (20/20/20) privind consumul final de energie provenită din resurse regenerabile și creșterea eficienței energetice, respectiv: consumul de energie în industrie și implicit contribuția la Pachetul privind cadrul 2030 în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice.

În ceea ce privește contextul intern al companiei, aceasta realizează audituri energetice periodice în conformitate cu legislația în vigoare, în urma cărora implementează o serie de măsuri de eficientizare energetică. Obiectul prezentului proiect îl reprezintă instalarea unei centrale de cogenerare de înaltă eficiență (de maxim 0,896 MW – input gaz metan, din care 0,260 MW electric și minim 0,513 MW termic – output util din centrală de cogenerare) cu impact în eficientizarea energetică la nivelul companiei Avicarvil SRL. Acesta face parte din multiplele măsuri pe care compania le întreprinde cu scopul final de a-și reduce consumurile energetice. Actualmente, pentru abatorul din Tg. Jiu se înregistrează consumuri de energie în cuantum de peste 570 tep anual (anul de referință 2019). Pentru anul 2019, considerat ca an de referință, ponderea consumurilor electroenergetice ajunge la nivelul de 53% din total consumului energetic, iar ca pondere de cost 72% din totalul costului cu energia. Ponderea consumurilor termice din gaz metan este de 47%, iar din punct de vedere al costului atinge pragul de 28%.

În urma unui studiu de prefezabilitate, s-a identificat oportunitatea de a introduce o centrală de cogenerare de înaltă eficiență pentru producerea simultană de energie electrică și pentru asigurarea parțială a consumului electroenergetic (autoconsum), respectiv pentru producerea apei calde necesară proceselor tehnologice din abator. Echipamentele consumatoare de energie electrică sunt: compresoare de aer, asomatoare, mașini automate de sacrificare, instalații de tranșare etc. Echipamentele consumatoare de gaz natural sunt: două cazane pentru prepararea apei calde necesară proceselor tehnologice, prepararea apei calde menajere, respectiv asigurarea încălzirilor spațiale. În cadrul studiului de fezabilitate s-au analizat două scenarii de cogenerare: instalație de cogenerare cu un modul de turbine de 200 kW și instalație de cogenerare cu un modul de turbine de 260 kW. În urma analizei tehnico-economice, s-a decis realizarea unei instalații cu un modul de turbine de 260 kW. Proiectul propune așadar realizarea unei instalații de cogenerare cu randamentul global brut până la 86% la instalația de 260 kW, care conduce la o economie de energie primară de 20,65%, iar energia produsă este utilizată exclusiv pentru consumul solicitantului, conform studiului de fezabilitate atașat. Au fost parcurse toate etapele analizei de risc; nu sunt înregistrate reacții adverse. Riscurile au un impact scăzut spre mediu și nu periclitează implementarea proiectului de față. Centrala de cogenerare nu va perturba funcționarea cazanelor existente; schimbătoarele de căldură sunt capabile să utilizeze aerul fierbinte exhaustat de turbine ca aport termic pentru producerea apei calde necesare procesului tehnologic. În amplasamentul abatorului și la nivelul alimentării cu materie primă se consideră că nu există factori relevanți de risc de natură antropică sau provenind din schimbări climatice. Alimentarea cu resurse primare de energie – gaz metan inclusiv pentru cogenerare și energie electrică – se realizează prin instalații verificate și la care se realizează mentenanță preventivă periodică în fiecare an, astfel încât siguranța și continuitatea în alimentare sunt asigurate.

LOCALIZAREA PROIECTULUI: Proiectul se va realiza la fabricarea produselor din carne situată în Municipiul Târgu Jiu, Strada Mărgăritarului Nr. 11, Județ Gorj, regiunea Sud Vest Oltenia.

Instalația de cogenerare de 260 kW va fi constituită din 4 module a 65 kW putere electrică, asamblate în containere care includ și toată instalația aferentă de automatizare și sincronizare a funcționării celor 4 module componente. Suplimentar, se vor monta schimbătoare de căldură capabile să producă apă caldă necesară procesului tehnologic, fără a produce modificări la nivelul procesului tehnologic.

Obiectivul general al proiectului

Obiectivul general al proiectului este creșterea eficienței energetice la nivelul activității abatorului AVICARVIL S.R.L. din localitatea Târgu Jiu, județul Gorj, respectiv creșterea economiilor în consumul de energie primară și implicit reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin instalarea unei noi capacități de cogenerare de înaltă eficiență. Proiectul va genera și scăderea costurilor specifice de energie.

Prin investiția propusă, proiectul contribuie la implementarea obiectivului axei prioritare 6, care vizează promovarea investițiilor în sectorul de energie curată și eficiență energetică, în vederea asigurării contribuției la obiectivele Strategiei Europa 2020 (20/20/20) privind consumul final de energie provenită din resurse regenerabile și creșterea eficienței energetice. Implicit, proiectul răspunde obiectivului specific al priorității 6.4, promovând acțiuni de reducere a emisiilor de carbon și de creștere a eficienței energetice prin instalarea de noi capacități de cogenerare de înaltă eficiență.

Obiectivele specifice ale proiectului

REZULTATE PRECONIZATE

Implementarea proiectului va contribui la îndeplinirea indicatorului 2S57, economiile anuale de energie primară obținute prin cogenerare de înaltă eficiență cu 0,120 mii tep/an, contribuția la ținta POIM fiind de 0,05%.

Pentru AVICARVIL SRL, este prima instalație de cogenerare, astfel că prin inițiativa de proiect el promovează o investiție în producția eficientă de energie. Așadar, principalele rezultate ale implementării proiectului se vor regăsi în creșterea economiilor în consumul de energie primară și reducerea emisiilor de CO2 ca urmare a îndeplinirii indicatorilor asumați prin proiect. Rezultatul final al implementării proiectului va fi, pe de o parte, creșterea puterii instalate la nivelul abatorului Avicarvil din Târgu Jiu (companie încadrată în categoria de mari consumatori energetici ce înregistrează un consum de peste 1000 tep/an) și, pe de altă parte, obținerea unei economii anuale de energie primară, obiectiv în concordanță cu POIM 6.4. Actualmente, pentru abatorul din Tg. Jiu se înregistrează consumuri de energie în cuantum de peste 570 tep anual (anul de referință 2019). Capacitatea electrică instalată va fi de 0,260 MW electric.

Newsletter

Abonează-te la newsletter și fii la curent cu ultimele delicii.

Carte de rețete – 7 rețete cu pui sănătoase